"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงนันนพัทธ ศาลากิจ   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน   จากการแข่งขัน Thailand English Speech Contest โครงการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับประเทศ

เด็กหญิงนันนพัทธ ศาลากิจ   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน   จากการแข่งขัน Thailand English Speech Contest โครงการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับประเทศ

ประจำปี พ.ศ. 2566   จัดโดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566