"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายณฐนนท์ ประทุมสังข์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์และรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาศึกษาตอนต้น จากการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

เด็กชายณฐนนท์ ประทุมสังข์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาศึกษาตอนต้น

และรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาศึกษาตอนต้น

จากการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)