"The ultimate aim of education is the development of character"

การเข้าสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิงพิชามณชุ์ ธนาคีรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

ที่ได้รับรางวัลเหรียญชมเชย

จากรายการเข้าสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)

จัดโดย TEDET เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2566