"The ultimate aim of education is the development of character"

การเข้าสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิงรรวรา แดงสนั่น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

จากรายการเข้าสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)

จัดโดย TEDET เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2566