"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2566

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กชายชิษณุพงศ์ โรจนเสาวภาคย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

ที่ได้รับรางวัล

อันดับที่ 1 ระดับจังหวัด วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
อันดับที่ 21 ระดับจังหวัด วิชาวิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

จากโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)ประจำปี 2566

จัดโดย โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ – Thailand Educational Development and Evaluation Tests (TEDET) เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566