"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขัน Thailand English Skills Evaluation Test, 2023 ประเภทวิชาภาษาอังกฤษ

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กชายดรัณภพ พฤกษากร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง

จากการแข่งขัน Thailand English Skills Evaluation Test, 2023 ประเภทวิชาภาษาอังกฤษ

จัดโดย Language Institute Thammasat University เมื่อวันที่ 6 พฤษจิกายน 2566