"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชาย พชรนนท์ ศรีศิริ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิชา วิทยาศาสตร์  จากการสอบแข่งขันโครงการ Top Test Center ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เด็กชาย พชรนนท์ ศรีศิริ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิชา วิทยาศาสตร์  จากการสอบแข่งขันโครงการ Top Test Center
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566