"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชาย พชรนนท์ ศรีศิริ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน วิชา คณิตศาสตร์ และ รางวัลเหรียญเงิน วิชา ภาษาอังกฤษ โครงการ Top Test Center ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

เด็กชาย พชรนนท์ ศรีศิริ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน วิชา คณิตศาสตร์ และ รางวัลเหรียญเงิน วิชา ภาษาอังกฤษ
โครงการ Top Test Center
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วันที่ 16 ตุลาคม 2566