"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายภูวิศ โสมขันเงิน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/8 ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญเงิน วิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาตอนต้น จากการแข่งขัน สวช.ปี 2566 รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด

เด็กชายภูวิศ โสมขันเงิน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/8

ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญเงิน วิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาตอนต้น

จากการแข่งขัน สวช.ปี 2566 รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด

มีสิทธิ์เข้าสอบรอบประเทศ