"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงศุภัคชญา คำหวาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ได้รับรางวัล ประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนต้น โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)

เด็กหญิงศุภัคชญา คำหวาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ได้รับรางวัล ประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนต้น

โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย