"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงปานชนก ไชยวงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง – วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนต้น จากการแข่งขันโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)

 

ราเด็กหญิงปานชนก ไชยวงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5

ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง – วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนต้น
จากการแข่งขัน โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย