"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายวิชโย ยุวศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 ได้รับรางวัล ประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง-วิชาวิทยาศาสตร์ และ ประกาศนียบัตรเหรียญเงิน-วิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนต้น ในการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปีพ.ศ.2566

เด็กชายวิชโย ยุวศิลป์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5
ได้รับรางวัล

1.ประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง  วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนต้น และ ประกาศนียบัตรเหรียญเงิน วิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนต้น

จากการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปีพ.ศ.2566   เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566

จัดโดยสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด