"The ultimate aim of education is the development of character"

ทีม PRC รับรางวัล Connect Award   จาการแข่งขันหุ่นยนต์ First Tech Challenge 2023 – 2024 

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ ทีม PRC

นายธนพัฒน์  นิพัทธ์สิริสกุล  ม.5/6    นายเจษฎากร  ขันแก้ว ม.5/6   นายวรวิช  ธงห้อย  ม.5/4 

 นายทัพพสาร  อิ่มใจ  ม.5/8  นางสาวภัควลัญชญ์  เครือสบจาง  ม.5/5   นางสาวธวัลหทัย  ปวงน้อย  ม.5/5

นางสาวอริสรา  นาครัตน์  ม.4/4  นายศักย์ศรณ  มีสุขเจ้าสำราญ ม.4/5  นายปภูมิ   พงศกร  ม.4/5

ที่ได้รับรางวัล Connect Award   จากการแข่งขันหุ่นยนต์ First Tech Challenge 2023 – 2024  เมื่อวันที่ 13 – 15 ธันวาคม  2566  ณ อาคาร100 ปี สถาบันแฮรีส โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย          จัดโดย  FTC ร่วมกับ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย   (ระดับประเทศ)