"The ultimate aim of education is the development of character"

KGL Contest English Olympiad 2023 (การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับโอลิมปิก สำหรับเยาวชน อายุระหว่าง 6-17 ปี)

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิงธันยพร สกุลสินเพ็ชร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/9

ที่ได้รับรางวัล เกียรติบัตรการสอบในระดับ A2 (คะแนนร้อยละ 72.5)

จากรายการ KGL Contest English Olympiad 2023 (การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับโอลิมปิก สำหรับเยาวชน อายุระหว่าง 6-17 ปี)

จัดโดย TBIZ Education  เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2566