"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงนรณัฎฐ์ ปันทะศรีวิชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 ได้รับรางวัลชมเชยวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ(สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2566

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดักับ เด็กหญิงนรณัฎฐ์ ปันทะศรีวิชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 ได้รับรางวัลชมเชยวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ(สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2566 จัดโดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ(สวช.) ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566