"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงภัทรินธรณ์ มะโนปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 ได้รับรางวัล ประกาศนียบัตรเหรียญทองแดงวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนต้น การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2566

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดัีกับ เด็กหญิงภัทรินธรณ์ มะโนปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 ได้รับรางวัล ประกาศนียบัตรเหรียญทองแดงวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนต้น
การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2566 โดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ(สวช.) ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566