"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงภัทรินธรณ์ มะโนปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 ที่ได้รับเกียรติบัตรผ่านเกณฑ์วิชาวิทยาศาสตร์ โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2566

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดันกับ เด็กหญิงภัทรินธรณ์ มะโนปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 ที่ได้รับเกียรติบัตรผ่านเกณฑ์วิชาวิทยาศาสตร์ โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2566  จัดโดย Thailand Education Development and Evaluation Tests (TEDET) ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2566