"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ชัยวรรณารัตน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ที่ได้รับรางวัลคนแห่งแผ่นดิน

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธัญลักษณ์ ชัยวรรณารัตน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลคนแห่งแผ่นดิน สาขาเยาวชนดีเด่นแห่งแผ่นดิน ซึ่งหม่อมหลวงสราลี กิตติยากรเป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้องประชุมรัชนีแจ่มจำรัส 4 ตึกสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จัดโดยชมรมพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์  เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2566