"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ชัยวรรณารัตน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณเยาวชนดีเด่นและบุคคลผู้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธัญลักษณ์ ชัยวรรณารัตน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณเยาวชนดีเด่นและบุคคลผู้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ จากนายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566