"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน รายการ SK Junior Cup ครั้งที่ 5

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

เด็กชายชนน ชุติพงษ์วิเวท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
เด็กชายนพวรรธน์ เตปินตา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
เด็กชายภวิษณุ โกมลตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/13
เด็กชายพิทยุตม์ วันจันทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ วิเศษประภา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
เด็กชายหมิงซัน จาง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8
เด็กชายณัฐนันท์ ทวีจิตติรัตน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/11
เด็กชายศิระ เดชะชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5
เด็กชายณัฐวัศ หนูสังข์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
เด็กชายรัชช์ณาเอก อินต๊ะรักษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
เด็กชายสุรวิช ปัญญาวีร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/8
เด็กชายจิรัฎฐ์ ลือชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
เด็กชายภัทรดนัย รัตนไพบูลย์เจริญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/11

ที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

จากการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน รายการ SK Junior Cup ครั้งที่ 5

จัดโดย : SK chiangmai area

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2566
ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม SK chiangmai area จังหวัดเชียงใหม่