"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ  (TESET:Thailand English Skills Evaluation Test) ครั้งที่ 4 

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

เด็กชายนัฐพัชร์ สิฏฐกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/10

ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง

จากโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ  (TESET:Thailand English Skills Evaluation Test) ครั้งที่ 4 

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2566
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่