"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการสอบวัดความรู้ทางวิชาการออนไลน์ระดับประเทศ  (National Math-English Test online)

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

เด็กชายนัฐพัชร์ สิฏฐกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/10

ที่ได้รับรางวัล

เกียรติบัตร และรางวัลเหรียญเงิน รายวิชาภาษาอังกฤษ 

จากโครงการสอบวัดความรู้ทางวิชาการออนไลน์ระดับประเทศ  (National MathEnglish Test online) รายวิชา คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
จัดโดย  :  TOP TEST CENTER
(การแข่งขันออนไลน์ )

ระหว่างวันที่ 7-21 มิถุนายน 2566