"The ultimate aim of education is the development of character"

การสอบระดับเกรด Trinity piano grade1

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิงจารุพิชญา   แสนยศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9

ที่ได้รับรางวัล

เหรียญทองเกียรตินิยมอันดับ1

จากการสอบระดับเกรด Trinity piano grade1
จัดโดย Trinity collage London 

สอบออนไลน

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566