"The ultimate aim of education is the development of character"

นายชิษณุพงศ์  อาชนี , นายศุภวิชญ์  เจริญพานิช  และนายคีตลันต์  สิทธิพงศ์  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  จากการแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ  ครั้งที่ 4   

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นายชิษณุพงศ์   อาชนี   ม.4/9 , นายศุภวิชญ์  เจริญพานิช  ม.4/9  และ  นายคีตลันต์  สิทธิพงศ์  ม.4/8   ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ประเภทเครื่องบิน 4 ช่องสัญญาณพิชิตภารกิจ   จากการแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ  ครั้งที่ 4   เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566   ณ สนามบินเชียงใหม่แอร์สปอร์ต  จัดโดย สมาคมการบิน ภาคเหนือ