"The ultimate aim of education is the development of character"

นายวรวิช  ธงห้อย และ นายกิตติภพ  ฟองคำ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จากการแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ  ครั้งที่ 4

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นายวรวิช  ธงห้อย  ม.5/4  และ นายกิตติภพ  ฟองคำ  ม.5/5  ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ประเภทเครื่องบิน 4 ช่องสัญญาณบินเร็ว  จากการแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ  ครั้งที่ 4   เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566   ณ สนามบินเชียงใหม่แอร์สปอร์ต  จัดโดย สมาคมการบิน ภาคเหนือ