"The ultimate aim of education is the development of character"

รายการ STC MATCH DAY 2023 เทควันโด อายุ 11-12 ปี

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กชายจิตติพัฒน์ ไพรศรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7

ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับสอง

จากรายการ STC MATCH DAY 2023 เทควันโด อายุ 11-12 ปี

จัดโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2566