"The ultimate aim of education is the development of character"

การสอบแข่งขันภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 4 Language Institute Thammasat University Thailand Academic Contest จัดโดย จัดโดย TAC (Thailand Academic Contest)

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กหญิงศิริวรางค์ พันธุ์ณรงค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

ที่ได้รับรางวัล เหรียญทอง จากการสอบแข่งขันภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 4 Language Institute Thammasat University Thailand Academic Contest จัดโดย จัดโดย TAC (Thailand Academic Contest)

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ