"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันเทควันโด “STC MATCH DAY 2023”

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

เด็กชายสิรวุฒิ  แซ่ตั้ง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5

ที่ได้รับรางวัล

• รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง 

ประเภท KYORUGI รุ่นยุวชนชาย 9-10 ปี น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม  

• รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง  

ประเภท POOMSAE  PAIR สายเขียว รุ่นยุวชนชาย อายุไม่เกิน 9-10 ปี 

• รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง  

ประเภท POOMSAE  TEAM สายเขียว รุ่นยุวชนชาย อายุไม่เกิน 9-10 ปี 

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง  

ประเภท POOMSAE INDIVIDUAL สายเขียว รุ่นยุวชนชาย อายุไม่เกิน 9-10 ปี 

จากการแขงขันเทควันโด STC MATCH DAY 2023
จัดโดย ศูนย์ฝึกกีฬาเทควันโด  อาร์ดีซี สายธารทิพย์ 

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2566
ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการ สนามกีฬามหาวิทยาลัยแม่โจ้