"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการค่ายปั้นหมอ ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการค่ายปั้นหมอ ระดับจังหวัด

ขอแสดงความยินดี กับ เด็กชาย กันตวิชญ์ ใจคำ 5/4

ได้เข้าร่วม

โครงการค่ายปั้นหมอ ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการค่ายปั้นหมอ ระดับจังหวัด จากศูนย์วิชาการเตรียมแพทย์สู่ระดับอุดมศึกษา โรงเรียนเตรียมวิทย์พัฒนนา

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2023
ณ โรงเรียนเตรียมวิทย์พัฒนนา