"The ultimate aim of education is the development of character"

นักเรียนดีเด่นของประเทศไทย ประจำปีการศึกษา2566 ระดับจังหวัด GURU English School 

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชาย สุวิจักขณ์ ไชยสุข 5/1

ได้รับรางวัล

นักเรียนดีเด่นของประเทศไทย ประจำปีการศึกษา2566 ระดับจังหวัด GURU English School

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2023
ณ ตึกคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการแห่งประเทศไทย