"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการประเมินและพัฒนาความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2566  

เด็กหญิงณปภา แก้วแปงจันทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9

ที่ได้รับรางวัล

รางวัลชมเชย วิชาคณิตศาสตร์
รางวัลชมเชยวิชาวิทยาศาสตร์ 

จากโครงการประเมินและพัฒนาความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2566  

จัดโดย Thainland Educational Development and Evluation Tests (TEDET)

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2566
ณ โรงเรียนปรินส์อยแยลส์วิทยาลัย