"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงรินทร์รตา อุทยานสุทธิ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 ได้รับประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง-วิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนต้น การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปีพุทธศักราช 2566

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงรินทร์รตา อุทยานสุทธิ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 ที่ได้รับประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง-วิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนต้น การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปีพุทธศักราช 2566 จัดโดยสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566