"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงรมิตา ธารินเจริญ ชั้นประถมศึกาาปีที่ี 2/5 ได้รับรางวัลชมเชย วิชาการภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ รายการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปีพุทธศักราช 2566

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงรมิตา ธารินเจริญ ชั้นประถมศึกาาปีที่ี 2/5 ที่ได้รับรางวัล
1.รางวัลชมเชย วิชาการภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนต้น

2. รางวัลชมเชยวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนต้น

3. รางวัลชมเชยวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนต้น

รายการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปีพุทธศักราช 2566 จัดโดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566