"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงจิตติณัฏฐ์ มังฆะรัตน์ ระดับชั้นประถมศึกาาปีที่ 2/1 ได้เข้าร่วมการแข่งขันและได้รางวัลชมเชย วิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนต้น การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช) ประจำปี พ.ศ. 2566

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงจิตติณัฏฐ์ มังฆะรัตน์ ระดับชั้นประถมศึกาาปีที่ 2/1 ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันและได้รางวัลชมเชย วิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนต้น การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช) ประจำปี พ.ศ. 2566 จัดโดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เมื่อวันเสาร์ ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2566