"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายชินภัทร พิงคะสัน ป.1/5 ได้รับรางวัล เหรียญทอง GOLD MEDAL ประเภทต่อสู้ (Kyorugi) ยุวชน ชาย 7-8ปี

ขอเเสดงความชื่นชมยินดีกับ เด็กชายชินภัทร พิงคะสัน ป.1/5

ได้รับรางวัล เหรียญทอง GOLD MEDAL ประเภทต่อสู้ (Kyorugi) ยุวชน ชาย 7-8ปี น้ำหนักเกิน23-26 กก.

วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2566

ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่