"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงเอวาริน เทพสุคนธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิชาคณิตศาสตร์ โครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ (National Test Online Program)

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงเอวาริน เทพสุคนธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิชาคณิตศาสตร์ โครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ (National Test Online Program) จัดโดย  Top Test Center เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566