"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงพิชญาภัค เหลืองสุวรรณ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/8 ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาตอนต้นและประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิชญาภัค เหลืองสุวรรณ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาตอนต้นและประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ( สวช) จัดโดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ(สวช) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566