"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงศุภัคชญา คำหวาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/12 ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงศุภัคชญา คำหวาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น จากการแข่งขันวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี 2566 จัดโดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566