"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงนันท์นภัส โด่งดัง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ที่ได้รับรางวัลประกาศนิยบัตร เหรียญเงิน วิชาภาษาอังกฤษประถมศึกษาตอนต้น

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงนันท์นภัส โด่งดัง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลประกาศนิยบัตร เหรียญเงินวิชาภาษาอังกฤษ ประถมศึกษาตอนต้น ในการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ(สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด) จัดโดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ(สวช.) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566