"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายปัณณทัต สิงห์เส ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนต้น

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายปัณณทัต สิงห์เส ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนต้น การแข่งขันสอบวัดระดับทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ 2566 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566