"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงกัญญ์ณพัชร ชุติพงษ์วิเวท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญเงินวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนต้น และประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนต้น

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกัญญ์ณพัชร ชุติพงษ์วิเวท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลอันดับ 1 ของจังหวัดเชียงใหม่ อันดับ 4 ของภาคเหนือวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนต้น ประกาศนียบัตรเหรียญเงินวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนต้น และประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนต้น ในการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)จัดโดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566