"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายภรัณพัชญ์ สักกะโต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนต้น

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายภรัณพัชญ์ สักกะโต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนต้น การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด) จัดโดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566