"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายธีธัช กาญจนวงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/9 ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์ ประกาศนียบัตรเหรียญเงิน วิชาภาษาอังกฤษ และประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีเด็กชายธีธัช กาญจนวงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนต้น ประกาศนียบัตรเหรียญเงิน วิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนต้น และประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนต้น ในการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ(สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566