"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงพจณิชา นาคะผิว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ(สวช.)

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพจณิชา นาคะผิว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ ในการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ(สวช.) ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด) จัดโดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ(สวช.) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566