"The ultimate aim of education is the development of character"

การประกวด”เทพธิดาโคมล้านนางามเชียงใหม่ ๒๕๖๖”

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิง ณฎา เนินพันธกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

จากการประกวด”เทพธิดาโคมล้านนางามเชียงใหม่๒๕๖๖”

จัดโดย Training Room Chiangmai ร่วมกับ MAYA Lifestyle Shopping Center เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566