"The ultimate aim of education is the development of character"

กระทงใหญ่ชมรมศรัทธาครูบาศรีวิชัย (ขบวนลำดับที่ 15) งานเทศกาลประจำปี ๒๕๖๖ จังหวัดเชียงใหม่

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิง ณฎา เนินพันธกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
เด็กหญิง ธัญลักษณ์ ชัยวรรณารัตน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

เป็นตัวแทน ฑูตเยาวชนและวัฒนธรรมสยาม เข้าร่วมกิจกรรมยี่เป็งเชียงใหม่

จากงานกระทงใหญ่ชมรมศรัทธาครูบาศรีวิชัย (ขบวนลำดับที่ 15) งานเทศกาลประจำปี ๒๕๖๖ จังหวัดเชียงใหม่

จัดโดย สนับสนุนโครงการโดย อาจารย์วรรณ ศุภพัชญ์ สวนแก้ว ผู้บริหาร Training Room Chiangmai CHALLENGER KIDS ฑูตเยาวชนและวัฒนธรรมสยาม  เมื่อวันที่ ๒๕-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖