"The ultimate aim of education is the development of character"

Trinity College London

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิงอัยยารัศย์ สุวรรณกูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

ที่ได้รับรางวัล เกียรตินิยมอันดับ 1 grade 1 Piano

จากการแข่งขัน Trinity College London

จัดโดย Trinity College London เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน  2566