"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายณัฐกฤต ลุ่นเซียะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงคณิตศาสตร์ และเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์โครงการวัดทักษะวิชาการ (สวช)

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายณัฐกฤต ลุ่นเซียะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดงคณิตศาสตร์ โครงการวัดทักษะวิชาการ (สวช) ได้คะแนนอันดับ 2 ของจังหวัด อันดับ 5 ของภูมิภาค และประกาศนียบัตรเหรียญทองแดงวิชาวิทยาศาตร์ โครงการวัดทักษะวิชาการ (สวช) ได้คะแนนอันดับ 8 ของจังหวัด อันดับ 14 ของภูมิภาค จัดโดย สำนักงานโครงการวัดทักษะวิชาการ ระดับชาติ (สวช) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566