"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงนพนิตา จันทร์มา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาตอนต้น

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงนพนิตา จันทร์มา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น และประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาตอนต้น ในการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) (National Academic Test Program) ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566