"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงนันนพัทธ ศาลากิจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนต้น

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงนันนพัทธ ศาลากิจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนต้น และประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนต้น ในการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด) จัดโดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566